delete_ephemeris

delete_ephemeris(**kwargs)

Deletes an ephemeris

See also: AWS API Documentation

Request Syntax

response = client.delete_ephemeris(
  ephemerisId='string'
)
Parameters
ephemerisId (string) --

[REQUIRED]

The AWS Ground Station ephemeris ID.

Return type
dict
Returns
Response Syntax
{
  'ephemerisId': 'string'
}

Response Structure

 • (dict) --
  • ephemerisId (string) --

   The AWS Ground Station ephemeris ID.

Exceptions

 • GroundStation.Client.exceptions.InvalidParameterException
 • GroundStation.Client.exceptions.DependencyException
 • GroundStation.Client.exceptions.ResourceNotFoundException