AppSync / Client / delete_api_key

delete_api_key#

AppSync.Client.delete_api_key(**kwargs)#

Deletes an API key.

See also: AWS API Documentation

Request Syntax

response = client.delete_api_key(
  apiId='string',
  id='string'
)
Parameters:
 • apiId (string) –

  [REQUIRED]

  The API ID.

 • id (string) –

  [REQUIRED]

  The ID for the API key.

Return type:

dict

Returns:

Response Syntax

{}

Response Structure

 • (dict) –

Exceptions

 • AppSync.Client.exceptions.BadRequestException

 • AppSync.Client.exceptions.NotFoundException

 • AppSync.Client.exceptions.UnauthorizedException

 • AppSync.Client.exceptions.InternalFailureException