GroundStation / Client / delete_ephemeris

delete_ephemeris#

GroundStation.Client.delete_ephemeris(**kwargs)#

Deletes an ephemeris

See also: AWS API Documentation

Request Syntax

response = client.delete_ephemeris(
  ephemerisId='string'
)
Parameters:

ephemerisId (string) –

[REQUIRED]

The AWS Ground Station ephemeris ID.

Return type:

dict

Returns:

Response Syntax

{
  'ephemerisId': 'string'
}

Response Structure

 • (dict) –

  • ephemerisId (string) –

   The AWS Ground Station ephemeris ID.

Exceptions

 • GroundStation.Client.exceptions.InvalidParameterException

 • GroundStation.Client.exceptions.DependencyException

 • GroundStation.Client.exceptions.ResourceNotFoundException