Lambda / Client / delete_alias

delete_alias#

Lambda.Client.delete_alias(**kwargs)#

Deletes a Lambda function alias.

See also: AWS API Documentation

Request Syntax

response = client.delete_alias(
  FunctionName='string',
  Name='string'
)
Parameters:
 • FunctionName (string) –

  [REQUIRED]

  The name or ARN of the Lambda function.

  Name formats

  • Function name - MyFunction.

  • Function ARN - arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:MyFunction.

  • Partial ARN - 123456789012:function:MyFunction.

  The length constraint applies only to the full ARN. If you specify only the function name, it is limited to 64 characters in length.

 • Name (string) –

  [REQUIRED]

  The name of the alias.

Returns:

None

Exceptions

 • Lambda.Client.exceptions.ServiceException

 • Lambda.Client.exceptions.InvalidParameterValueException

 • Lambda.Client.exceptions.ResourceConflictException

 • Lambda.Client.exceptions.TooManyRequestsException

Examples

The following example deletes an alias named BLUE from a function named my-function

response = client.delete_alias(
  FunctionName='my-function',
  Name='BLUE',
)

print(response)

Expected Output:

{
  'ResponseMetadata': {
    '...': '...',
  },
}